11 Září

Město vedou 2–3 lidé, participativní rozpočet je důležitá služba občanům

Jak se bude město rozvíjet, jaké části města budou zvelebeny a opraveny? Kde budou stát nová hřiště, prvky zeleně, kdy se opraví plochy pro odpočinek a jaké akce se pro občany ve městě uspořádají? O směřování měst často rozhodují 2–3 politici. Nejčastěji starosta města a místostarostové, kteří mají přidělené jednotlivé gesce, například životní prostředí, investice a rozvoj města, dopravu, školství aj.

Participativní rozpočet je služba občanům, kdy na základě jejich návrhů vzniknou, či budou opraveny a udržovány věci, které si přejí oni sami. O těchto návrzích občané sami mezi sebou hlasují. 

Participativní rozpočtování je jedním ze základních prvků liberální, otevřené společnosti a politického fungování, kdy část z městského rozpočtu je vyčleněna, obvykle několik milionů korun, a finance mohou být použity pouze a výhradně na akce, které si navrhnou občané, či skupina obyvatel. Město následně musí tyto prostředky použít na jejich realizaci.

Aby participativní rozpočtování dobře fungovalo, je nezbytné, aby město a jeho představitelé byli v postavení servisní organizace, která občanům pomáhá zjistit potřebné informace, pomáhá s tvorbou projektů a připomínkuje projekt občanovi tak, aby mohl být připuštěn do konečného hlasování. Důležité je nevstupovat názorově do projektů občanů, ani je nezcizovat, či nevydávat za městské akce.

Z pozice obyvatel je důležité se do projektu včas zapojit, splnit jednoduché podmínky, zejména, že v případě investic se musí jednat o majetek města a v případě konání akcí, tedy tzv. „měkkých“ projektů, budou uspořádány na území města. Načrtnou svou představu, složí jednoduchý rozpočet a získat pro svůj projekt ostatní obyvatele při finálním hlasování.

Participativní rozpočtování funguje, pokud jsou občané aktivní a předkládají projekty, pokud jsou zástupci města spolu se zaměstnanci městského úřadu vstřícní a nápomocní a systém je připraven pro férovou a transparentní soutěž mezi jednotlivými návrhy.

Jsem rád, že na základě mé práce a nápadu na realizaci participativního rozpočtování po vzoru Pirátů v Brně bude, věřme, participativní rozpočet brzy spuštěn i v jihočeském městě Písku.

Josef Soumar
předseda finančního výboru
zastupitel města Písku