9. Výchova a vzdělání

Kvalitní školy se nám vyplatí

Piráti chápou vzdělávání jako nástroj pro osobní rozvoj, nejen pro získání práce.

Vzdělání nelze chápat jednostranně ani jako zájem společnosti, ani jako osobní zájem a investici jedince a jeho rodiny. Nepovažujeme za správnou tezi, že by školy měly zejména připravovat studenty na trh práce. Vzdělávání má podporovat a rozvíjet samostatné a svobodné myšlení a právo na něj mají všichni občané. Školy by se měly studenty snažit zaujmout, aby si k oboru vytvořili dobrý vztah; jde hlavě o řemesla obecně, která dnes stojí spíše v pozadí zájmu politiků.

Škola je jedním z nejdůležitějších míst obce. Usnadníme dětem i dopravu do škol.

Zejména v základních školách, zřizovanými městem, chceme podporovat tradici školy jako centra kultury, neformálního setkávání a celoživotního vzdělávání. Piráti chtějí ulehčit problematickou situaci s dopravou dětí do škol a školek, neboli omezit vznikající rizika, jako jsou chybějící přechody, nenavazující doprava žáků do škol, apod. Dítě ve školním věku by nemělo být rodině na obtíž. Píseční Piráti dále vidí svou úlohu v zajištění dostatečného servisu pro školy a školská zařízení v působnosti města (například aby do nich jednoduše nezatékalo).

Počátky výchovy získává člověk již v mateřské škole.

Jsme pro znovu otevření diskuse o sjednocení mateřských škol do jednoho subjektu. Piráti se vyslovují pro osamostatnění píseckých mateřských škol tak, aby nebyly pouhými přívesky škol základních. Dále jsme pro rozvoj mimoškolních aktivit již od útlého věku dětí jako součásti výchovného působení na děti a mládež v těsné vazbě na oblast kultury a sportu.

Ředitelé škol mají mít možnost efektivně rozhodovat o vývoji školy.

Chceme zvýšit možnosti ředitelů v ohledech rozhodování o budoucím vývoji škol, jak po finanční, tak po provozní stránce. Ředitel školy by měl být především výborným a nezávislým pedagogem. Město podporuje ředitele škol tak, aby se mohli věnovat především své pedagogické činnosti. To se týká i středních škol v úzké spolupráci s jejich zřizovatelem, protože i ty jsou součástí města Písku. Vedení školy by například mělo mít možnost plánovat v delším horizontu než je jeden rok nebo vytvářet finanční rezervy, které budou použity v souladu s dlouhodobou koncepcí školy. Do přípravy a projednávání těchto dokumentů by měli být zapojeni i starší žáci a veřejnost. Zároveň zavedeme do škol transparentní hospodaření a informační systém, který umožní zapojení všech, kteří mají na chodu školy zájem, a okamžitou kontrolu provedených rozhodnutí.

Podporujeme zavádění demokratických principů na úrovni škol.

Co školu trápí, ví nejlépe škola sama. Chceme posílit zapojení učitelů, rodičů a žáků do rozhodování a plánování škol, a to formou samosprávných orgánů. Podmínkou pro správná rozhodování jsou kvalitní informace. Škola musí pružně reagovat na podněty a informovat všechny zúčastněné. Proto je nutné dodržovat pravidla otevřeného hospodaření a jednání. Výměnu informací mezi školou, žáky a rodiči zajistí elektronický systém postavený na svobodném softwaru, aby náklady na komunikaci byly co nejlevnější a komunikace přehledná a efektivní.

Usnadníme lidem samostatné celoživotní vzdělávání

Uvědomujeme si důležitost celoživotního vzdělávání.

Budeme podporovat zájmové kroužky a kurzy dostupné každému, a to pro všechny věkové skupiny obyvatel. Vytvoříme podmínky pro vzájemné vzdělávání uvnitř komunity formou přednášek a kurzů. Tomu chceme pomoci volně šiřitelnými studijními materiály vytvořenými na školách a poskytnutím zázemí pro setkání za účelem vzdělávání.

Otevřené formáty zaručí levnou a efektivní výměnu informací.

Dokumenty a software, které vzniknou v průběhu vzdělávání, budou vždy vydávány pod svobodnými licencemi jako např. Creative Commmons. Již vytvořené informace pak bude možné snadno a levně použít v budoucnu a občané je budou mít k dispozici pro samostatné sebevzdělání. Absolventi tak získají jednoduchou možnost, jak kdysi nabyté znalosti doplňovat. Podporujeme svobodné vzdělávací projekty jako je Wikipedie, které považujeme za vhodné k zapojení studentů, jejichž snaha tak může být ku prospěchu ostatním.