7. Sociální a zdravotní sféra

Osobní přístup v sociálních a zdravotních službách

Stejně jako pro kvalitní zdravotní péči nestačí vždy jen pobyt v nemocnici, pro kvalitní sociální péči o seniory nestačí domov důchodců. Při poskytování péče podporujeme osobní přístup.

Současný přístup zdravotnických a sociálních zařízení ke klientům je v některých případech neosobní. V řadě případů stav klienta umožňuje, aby nebyl zavřený v nemocnici nebo v domově důchodců, ale není k dispozici podpora pro takovou péči. Proto jsme pro to, aby se při plánování zdravotní a sociální péče obce brala v úvahu vedle klasických porodnic také centra aktivního porodu, vedle domovů důchodců pomocné pečovatelské služby a vedle nemocniční péče i domácí ošetřování, kdykoliv mají lidé o takové služby zájem.

Obec by měla prosazovat rovné zacházení a aktivně předcházet sociálnímu vyloučení.

Pro zajištění rovnoprávnosti je potřeba dlouhodobé řešení, nikoliv nařízení a kvóty. Podporujeme dlouhodobé nástroje, které odstraňují sociální vyloučení, jako jsou vzdělání a důsledné potírání trestné činnosti.

Klíčové jsou zejména kvalitní a všeobecně dostupné veřejné služby.

Kvalitní veřejné služby vytvářejí dobré prostředí pro založení rodiny a výchovu dětí pro všechny bez rozdílu (dostupnosti vzdělání, podpora jeslí a školek, volnočasové aktivity atp.). Všeobecná a rovná dostupnost veřejných služeb pro rodinu a vzdělání brání propadu sociálně slabých do vyloučení ze společnosti a přenosu vyloučení na další generace. Dostupnost veřejných služeb ale podpoří i zakládání rodin lidmi, kteří nejsou ohroženi sociálním vyloučením. Podpora zakládání rodin rovněž povede k posílení demografické struktury celé společnosti.

Obec by neměla vytvářet umělou zaměstnanost a plýtvat tak lidmi na něco, co prostě není potřeba.

Ostatní politické strany se předhánějí v tom, která zavede více nových pracovních míst. Pirátská strana nepovažuje umělou tvorbu pracovních míst, například přijímáním zbytečných úředníků, za smysluplné řešení. Umělá pracovní místa by se měla zřizovat jen u lidí s postižením a v dalších zvláštních případech. Je třeba využít přirozené tržní mechanismy, v ostatních případech upřednostníme rekvalifikaci podle schopností.

Uvědomujeme si, že zaměstnanost je v době, kdy velkou část prací zvládnou technologie, složitou otázkou. Odpověď na tuto otázku vnímáme jako novou výzvu.

Díky snížení celkové pracovní zátěže mají lidé více času na svou rodinu, koníčky, sebevzdělávání a odpočinek. Ve svém volném čase se mohou věnovat tvůrčím činnostem v kultuře i pomoci ostatním, což má vedle neekonomických přínosů též přímý ekonomický efekt. Nezaměstnaná je žena na mateřské dovolené, student připravující se na povolání, rekvalifikující se horník i vysokoškolský profesor, který má tvůrčí volno – bez nich by naše společnost nemohla dobře fungovat. Proto odmítáme černobílé vidění nezaměstnanosti a navrhujeme, aby těmto lidem byla umožněna, nebo alespoň podpořena jejich činnost.

Piráti pomáhají místním organizacím, místním lidem, obyvatelům.

Podporujeme zachování Oddělení sociální práce a pomoci a zároveň Oddělení sociálně právní ochrany dětí. Víme, že velmi kvalitně pomáhat v tíživých situacích dokáží kromě přátel a rodiny i odborníci v oboru. V dnešní turbulentní době se do sociálních i zdravotních problémů může dostat opravdu každý, proto je koordinace s Probační a mediační službou i ostatními správními úřady a územními samosprávními celky v případě nutnosti pomoci velmi důležitá. Stejně důležitá je i péče o ohrožené děti, zajištění poradenství a odborné pomoci a dlouhodobé sociální začlenění všech obyvatel města Písku zpět do společnosti a to jak mladých, tak i dospělých.

Obec pomůže absolventům a nezaměstnaným lidem získat práci.

Moderní technologie nabízejí nové přístupy, jak lidem hledání práce usnadnit, pokud o ni mají sami zájem. Velkým demografickým problémem je zejména nezaměstnanost mladých lidí, kterým chybí praxe, a lidí ve středním věku, kteří opustili dlouhodobé zaměstnání. Současný systém evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce České republiky je zastaralý a neodpovídá moderním potřebám trhu práce. Obec by měla v této problematice spolupracovat s obvody obce i státními orgány, aby lidé i podniky měli co nejvíce aktuálních informací z trhu práce. Na programy zaměstnanosti lze čerpat evropské dotace.