4. Kultura

Podporujeme kulturu, školství a sport

Chceme významně podporovat veřejné knihovny, galerie a muzea nadmístního významu.

Tomáš Garrigue Masaryk prosadil za první republiky zákon, který každé obci uložil otevřít knihovnu. Učinil tak, aby měl každý občan skutečně otevřený přístup k informacím: novým znalostem a novým myšlenkám. To byl politik, který pro svou zem plánoval budoucnost… První republika byla doba rozmachu knihoven; v současné době je trend opačný, od roku 2004 bylo zrušeno asi 300 knihoven.

Proč s tím něco neudělat? Pirátská strana podporuje místní knihovny, které by měly každému čtenáři zprostředkovat jakoukoliv knihu i mimo město Písek a měly by být zapojeny do celostátního projektu digitalizace kulturního bohatství. Do budoucna je pochopitelně třeba knihovny modernizovat, aby zajistily každému přístup k informacím. Podobně je třeba klást důraz na aktualizaci muzeí a galerií, aby nadále mohly plnit svou důležitou funkci a vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Upřednostňujeme materiální podporu před finanční.

Poskytování finančních dotací nepovažujeme za hlavní způsob veřejné podpory. Finanční dotace by v každém případě měly být poskytovány jen transparentním organizacím. Příkladem vhodné nefinanční podpory mohou být veřejné prostory a zázemí pro činnost uměleckých souborů, turistických a sportovních oddílů, zájmových kroužků a dalších. Kultura a sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měly by být občanům blízko. Proto by se místa vhodná pro kulturní využití v centru obcí neměla přeměňovat v komerční centra, ale měla by být v zásadách územního rozvoje vyhrazena právě pro kulturu a sport.

V oblasti kultury a sportu upřednostňujeme podporu amatérských organizací před komerčními. O možnostech veřejné podpory by měli být lidé přehledně informováni, aby k ní měli rovný přístup.

Je zbytečné podporovat subjekty, které samy o sobě prosperují a jsou komerčně úspěšné, jako profesionální sportovní kluby a profesionální kapely. Naopak chceme podporovat komunitní projekty a vytvořit tak podmínky pro volnočasové aktivity. Ve všech obcích by měl fungovat informační systém, který vyhodnotí zájem lidí o volnočasové aktivity a naopak jim poskytne informace o již existujících možnostech. Je třeba pružně reagovat na skutečné potřeby a zájmy občanů.

Jednoznačně jsme proti zpoplatnění části města za účelem pořádání kulturních akcí.

Kulturní, sportovní i volnočasové aktivity stavíme v Písku na stejnou úroveň. Kulturní akce by měly být pořádané především obyvateli Písecka a pořádány pro samotné obyvatele Písku a okolí. Můžeme si vzít příklad z fungujících kulturních akcí například v Ražicích, Miroticích i ostatních menších obcí Písecka, kde podobné akce vznikají za podpory a zapojení především obyvatel dané obce.

Dlouhodobá představa o směřování kultury města je prioritou Pirátů Písecko.

V souvislosti s tímto bodem si přestavujeme sestavení dlouhodobé vize k dosažení kulturních cílů při zachování rozmanitosti pořádaných akcí. Přerozdělováním dotací vznikají velmi dobré projekty, ale i dílčí přešlapy. Tato politika města by měla být podřízena právě dlouhodobé kulturní koncepci. Dále jsme pro zavedení kalendáře akcí, kde by mohli obyvatelé Písecka propagovat i vlastní místní akce. Zpětná vazba a anketa spokojenosti je pro nás samozřejmostí. Nápady a podněty obyvatel vnímáme a aktivně se zapojujeme do diskusí.

Kultura, školství, sport!

Jednoznačně podporujeme opětovné propojení těchto tří oblastí nejen v Písku, ale i kraji a na republikové úrovni. Tato významná odvětví by se měla řešit komplexně a společně. Sportující, studující a kulturně se vzdělávající člověk je pro město Písek potenciálem do let následujících. Zapojení žáků a studentů do aktivního sportu a kulturního dění zlepšuje pohled na město pro příchozí obyvatele, snižuje kriminalitu a zvyšuje celkovou spokojenost obyvatel.