12. Životní prostředí

Odstraňujeme ekologické zátěže a znečištění

Recyklace se musí vyplatit přímo těm, kteří mají snahu recyklovat.

Smyslem nakládání s odpady není jejich likvidace, ale naopak maximální zhodnocení. Doposud z odpadů takto využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu. Chceme snížit poplatky za zpracování odpadů a vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady.

Ekologické zátěže chceme odstraňovat přímo v místě vzniku.

Budeme proto klást důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstranění ekologických zátěží. Podporujeme rozvoj hromadné dopravy, která je šetrnější k životnímu prostředí. Jsme proti převážení odpadů do jiných obcí, či krajů, čímž se problém odpadového hospodářství neřeší, ale pouze odsouvá. U průmyslových projektů je třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování okolí nepřevyšuje jejich přínos.

Otevřeme všechna jednání o projektech, které mají za cíl odstranit ekologickou zátěž.

Velký důraz budeme klást na odbornost a celkový záměr projektu s využitím nejlepší dostupné technologie pro odstranění ekologické zátěže. Přitom je třeba dbát na odstranění přebujelé byrokracie, která často ochranu životního prostředí komplikuje, a informovat občany srozumitelně. Budeme přitom pozorně sledovat a zohledňovat doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům.

Chceme mít možnost sledovat zdroje znečištění po celou dobu odstraňování ekologické zátěže.

Státy se ve Stockholmské úmluvě a jiných mezinárodních smlouvách zavázaly, že odstraní nejhorší trvale znečišťující látky. Během posuzování vlivů na životní prostředí při schvalování velkých provozů (EIA) budeme trvat na faktickém zavedení těchto standardů do praxe. Zavedeme trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka.

Ovzduší v MSK je dle MŽP vyhlášeno jako území se zhoršenou kvalitou ovzduší. Podle zjištění i samotných vyjádření MŽP k této lokalitě je zde situace specifická těžko řešitelná. Proto jako jediné smysluplné řešení vidíme v uplatňování programu na zlepšení ovzduší s maximálním důrazem a specifikacemi pro tuto lokalitu.

Energetiku stavíme na inovacích a úsporách

Chceme investovat do vývoje a nasazení nových technologických řešení, která sníží spotřebu elektrické energie. Zaměříme se na úspory, obnovitelné zdroje a využití nových technologií.

Konkrétní řešení je třeba vybírat v závislosti na místních podmínkách a v souladu se zájmy občanů.

Obec bude v každém případě upřednostňovat život svých občanů před zájmy těžařských společností. Vedle toho budeme důrazně požadovat, aby ministerstvo průmyslu a obchodu zvýšilo těžařům poplatky za nerostné bohatství.

V případě těžby nebo velkých staveb na území obce považujeme za nezbytné místní referendum. Obec musí být občanům oporou a chránit jejich zájmy.

Ekologicky rozvíjíme obec i krajinu

Zajistíme skutečně nezávislé posouzení projektů s účastí samosprávních celků.

Nepovažujeme za správné, když při projednávání některých projektů s dopadem na životní prostředí vystupuje obvod obce nebo obec zároveň v roli investora a zároveň v roli posuzujícího úřadu. V takových případech je potřeba nezávislé posouzení jiným kompetentním úřadem. Hlavním hlediskem pro posuzování průmyslových podniků by mělo být použití nejlepší dostupné technologie.

Zohledníme doporučení, vyjádření a upozornění neziskového sektoru k projektům s dopadem na životní prostředí.

Nezisková sdružení a ekologické iniciativy poskytují zpravidla bezplatně odborný oponentní názor a poukazují na chyby, ke kterým dochází. Tento pohled přináší nové informace a zapojuje občany do rozhodování, proto umožníme spolkům účast na řízení a budeme k jejich názoru při rozhodování přihlížet. Takto máme větší šanci vyloučit chyby v rozhodování způsobené tzv. profesionální slepotou.

Budeme prosazovat rozumnou a střídmou urbanizaci obcí, která nebude představovat zbytečnou zátěž pro životní prostředí, zejména ovzduší a krajinu.

Prosazujeme, aby nové stavby kreativně využívaly opuštěné plochy („brownfields“) a aby měla v městech před průmyslovými skladišti přednost moderní architektura a kultura. Rozhodovací a dozorová činnost města se musí soustředit hlavně na velké projekty. Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.

Nebudeme svítit pánu bohu do oken.

Našim cílem je úprava osvětlení tak, aby opravdu plnilo svůj účel. Špatně navržené osvětlení zvyšuje finanční náklady, protože zbytečně spotřebovávají energii. Vedle toho může mít nadměrné osvětlení i špatný vliv na zdravý spánek obyvatel. Pokud se nám podaří zavést kvalitní a cílené osvětlení, třeba pak naše děti uvidí ta malá světélka, která se nazývají hvězdy.